Sermaye Şirketlerinde Kar Payı Dağıtımına İlişkin Getirilen Değişiklikler

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR PAYI VE KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI SINIRLAMARINA

 DAİR DEĞİŞİKLİKLER

 

17.05.2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) bazı hükümlerinde 28.10.2020 tarihli ve 31288 sayılı Resmî Gazete’de 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile değişiklik yapılmıştır.

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler haricindeki sermaye şirketlerine Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13.maddesi ile getirilen 2019 yılı net dönem kârı dağıtımı sınırlamasının süresi, 18.09.2020 tarih ve 31248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı kararı (“Karar”) ile 30.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Değişiklik Tebliği ile Karar’a paralel olarak Tebliğ’in 4. maddesi değiştirilmek suretiyle, sermaye şirketlerinde 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının nakden dağıtımına karar verilebileceği ve geçmiş yıl kârları ile serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği sınırlama süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır. Değişiklik Tebliği ile getirilen süre uzatımına ek olarak, kar payı dağıtımına ilişkin yapılan sınırlama kapsamına kâr payı avansları da dahil edilmiştir.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

error: