Sermaye Şirketlerinde Kâr Dağıtımını Sınırlandıran Süreler Uzatıldı

SERMAYE ŞİRKETLERİ BAKIMINDAN KÂR DAĞITIMI’NA İLİŞKİN 18.09.2020 TARİHLİ VE 31248 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SÜRE UZATIM KARARI

Koronavirüs (Covid-19) kapsamında, 16.04.2020 kabul tarihli, 7244 sayılı Yeni Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Değişiklik Kanunu ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) geçici 13. madde eklenmek suretiyle sermaye şirketlerinde 2019 net dönem kârının dağıtımı konusunda düzenlemelerde bulunulmuştu.

TTK’nın geçici 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, sermaye şirketlerinde; 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği düzenlenmiştir. Ayrıca TTK’nın geçici 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler bakımından bu fıkra hükmünün uygulanamayacağı uygulanamayacaktır. Buna ek olarak ilgili maddenin 3. fıkrasında genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemelerin 30.09.2020 tarihine kadar erteleneceği belirtilmiştir. TTK’nın işbu maddesine ilişkin olarak, 17.05.2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmî Gazete’de 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlanarak TTK’nın ilgili maddesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

18.09.2020 tarih ve 31248 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“2948 Sayılı Karar”) ile sermaye şirketlerinde 2019 yılı net dönem kârının dağıtımını sınırlandıran süreler 30.12.2020 tarihine kadar 3 ay uzatılmıştır.

2948 sayılı Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

error: