Kısa Çalışma Ödeneği, İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulama Sürelerinin İkinci Kez Uzatılması

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASININ UZATILMASINA İLİŞKİN 31.07.2020 TARİHLİ VE 31202 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Koronavirüs (“Covid-19”) kapsamında kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin 29.06.2020 tarih, 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“2706 Sayılı Karar”) ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İK”) geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin uzatılmasına ilişkin 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.06.2020 tarih, 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu uzatıma ek olarak, 31.07.2020 tarih, 31202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30.07.2020 tarih, 2810 sayılı kısa çalışma ödeneği süre uzatımına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı (“2810 Sayılı Karar”) ve 30.07.2020 tarih 2811 sayılı işverenin işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı (“2811 Sayılı Karar”) doğrultusunda kısa çalışma ödeneği, iş sözleşmesinin feshi yasağı ve ücretsiz izne ilişkin yeniden süre uzatımları yapılmıştır;

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin olarak 

2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın daha önce kısa çalışmadan yararlanan işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30.06.2020 öncesinde kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden; kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere 1 ay uzatılmıştı. 2810 Sayılı Karar ile ise ilgili sürelerin 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Fesih yasağı ve ücretsiz izne ilişkin olarak

İK’nın 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler hariç olmak kaydıyla, her türlü iş ve hizmet sözleşmesinin işveren tarafından, 17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süre ile feshedilemeyeceğine ilişkin İK’nın geçici 10. maddesinin 1. fıkrasında ve yine aynı tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceğine dair 2. fıkrasında belirtilen ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay uzatılan sürelerin, 2811 Sayılı Karar ile 17.08.2020 tarihinden itibaren bir ay daha uzatılmasına karar verilmiştir.

2810 Sayılı Karar’ın tam metnine buradan, 2811 Sayılı Karar’ın tam metnine ise buradan ulaşabilirsiniz.

error: