EÜAŞ Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK ENERJİSİ VE KAPASİTE SATIŞ YÖNETMELİĞİ’NDE 14.07.2020 TARİHLİ VE 31185 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN DEĞİŞİKLİKLER

14.07.2020 tarihli ve 31185 sayılı Resmî Gazete’de Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) yayımlanarak 12.10.2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmıştır. İlgili değişiklikler yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Getirilen değişikliklerle;

    • Organize toptan elektrik piyasalarının tanımı yapılarak Elektrik Üretim Anonim Şirketi (“EÜAŞ”) yönetim kurulu (“Yönetim Kurulu”) onayı ile belirlenecek usuller ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, EÜAŞ’ın portföyü (“Portföy”) dahilinde yer alan elektrik enerjisinin veya kapasitesinin bir kısmının organize toptan elektrik piyasalarına arz edileceği,
    • İhalesiz satışa ilişkin olarak, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek miktar ve koşullardaki Portföy halindeki elektrik enerjisinin toptan satış tarifesi üzerinden dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine 6466 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümleri çerçevesinde ikili anlaşmalar ile satılacağı,
    • Yine ihalesiz satış kapsamında Yönetim Kurulu kararı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bağlı, ilgili-ilişkili kurum veya kuruluşları bünyesinde yer alan serbest tüketicilere, faaliyetleri ile ilgili olarak EÜAŞ’a elektrik enerjisi alma talebinde bulunan ve Yönetim Kurulu’nca uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yer alan serbest tüketicilere ve EÜAŞ tüzel kişiliği bünyesinde yer alan serbest tüketicilere tam tedarik kapsamında elektrik enerjisi satışı yapılabileceği; ayrıca, iletim sistemi kayıpları için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne ikili anlaşmalar ile elektrik enerjisi satışı yapılabileceği ve Kanun’da tanımlanan mevcut sözleşmeler kapsamında ilgili müşterilere elektrik enerjisi satışı yapılabileceği,
    • İhale ile satışlara ilişkin olarak, ihalelerde istekli tarafından verilebilecek minimum teklifi tanımlamak için rezerv fiyat ve rezerv fiyatı koruyacak diğer limitlerin belirlenmesinde portföy üretim maliyetlerinden düşük olmamak üzere ve/veya uygun gelir beklentisi oluşturması limitinin “satışa esas elektrik enerjisinin portföy ağırlıklı maliyet ortalamasından düşük olmamak üzere uygun gelir beklentisi oluşturacak şekilde” olarak değiştirildiği,
    • Elektrik enerjisi satışında fiyat belirlenmesine yönelik olarak, Değişiklik Yönetmeliği’nde yer alan organize piyasalara satış kanalı kapsamında yapılacak elektrik enerjisi satışlarında piyasaya verilecek tekliflerin, Portföy’de yer alan santrallerin marjinal maliyetlerinin altında olmayacak şekilde sunulacağı ancak türev piyasalarda vadeli işlemlerde geleceğe yönelik fiyat öngörüsü ve risk yönetiminin dikkate alınabileceği

düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

error: