Şirket Kuruluş Sözleşmeleri ve İmza Beyannamelerinin Düzenlenmesine İlişkin Değişiklikler

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

20.02.2021 tarih, 31401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Amended Communiqué”) ile 06.12.2016 tarih, 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ (“Communiqué”) maddelerinde şirket kuruluş sözleşmesinin imzalanması ve imza beyannamelerinin düzenlenmesi usullerinde değişiklikler yapılmıştır. İlgili değişiklikler yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, Değişiklik Tebliği’nin hükümleri Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yürütülecektir.

Değişiklik Tebliği ile gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzalarının kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek MERSİS’e kaydedileceği düzenlenmiştir. İşbu imza verilerinin elektronik ortamda temini Bakanlık ile ilgili kurum veya kuruluş arasında yapılacak protokolle sağlanacaktır.

Değişiklik Tebliği ile, imza beyannamelerinin ticaret sicili müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personelin huzurunda düzenleneceğine dair uygulamada tepki gören hükmü değiştirilerek, ilgili veri tabanında imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde ilgililerin imzalarının herhangi bir müdürlükte yetkilendirilmiş personel huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle veya fiziki olarak notere onaylattırmak suretiyle verilebilmesi imkanı sağlanmıştır.  Ancak limited şirket kuruluşunun tescilinde imza kaydının elektronik ortamda temin edilemediği hallerde verilecek fiziki imza beyannameleri istisna kapsamına alınmış, işbu imza beyannamelerinin yalnızca ticaret sicil müdürlüklerinde düzenlenebileceği belirtilmiştir.

Değişiklik Tebliği kapsamında, yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kişilerin imza beyanının, yetkililerin imzalarının o ülkedeki Türk konsoloslukları ya da ilgili yabancı ülkenin mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebileceği, ilgili yabancı ülke mevzuatı uyarınca düzenlenmiş imza beyanlarının Türk konsolosluğu veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter tasdikli Türkçe çevirisiyle birlikte müdürlüğe verilmesi zorunluluğu hüküm altına alınmıştır.

Halihazırda ticaret sicil müdürlüklüklerinde uygulanmakta olan gerçek kişi tacir, ticari temsilci ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olan kişilerin aynı ticari işletme veya şirketin sicil dosyasında daha önce temin edilen imza verisinin veya imza beyannamesinin bulunması durumunda, yeni imza beyannamesi verilmesinin gerekmediği; ek olarak, bir kişinin bir ticaret şirketi ile birlikte bir veya birkaç şubesine imzaya yetkili olarak atanması halinde, ticaret şirketi veya şubeleri aynı sicil çevresi içerisinde olmak kaydıyla ayrıca imza beyannamesinin verilmeyeceği, daha önce verilen imza beyannamesinin bir örneğinin ticaret sicil müdürlüğünce şahsın sonradan yetkili olarak atandığı şubenin dosyasına da koyulacağı belirtilmiştir.

Son olarak, Tebliğ’e geçiş hükmü eklenmek suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinin Bakanlık’ça elektronik ortamda temininin sağlanıncaya kadar Tebliğ hükümleri uyarınca imza beyannamelerinin ticaret sicil müdürlüklerine fiziki olarak verilmeye devam edileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda düzenleme yapılmış olmasına karşın, bir süre daha imza beyanı verilmesi gereken durumlarda Bakanlık’ça senkronizasyonun sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmek suretiyle işlem yapılması gerekecektir.

Tebliğ’in tam metnine here of the Amended Communiqué here.

error: