Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

15.04.2021 TARİHLİ VE 31455 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun Ek 1. maddesi doğrultusunda çıkarılan 2850 sayılı Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’a (“Karar”) dayanılarak 15.04.2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmî Gazete’de Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Communiqué”) yayımlanmıştır.

Tebliğ ile genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji performans sözleşmeleri kapsamında; etüt raporlarının hazırlanması, ihale hazırlıklarının yapılması, tekliflerin alınması, açılması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Tebliğ’de tanımlandığı şekliyle tasarruf konusu yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağladığı gelirin bugünkü değerinden proje giderlerinin bugünkü değerinin düşülmesi ile elde edilen farkı ifade eden “Net Bugünkü Değer”in hesaplanabilmesi, tasarrufların ölçümü ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile isteklilerde aranacak teknik ve mali yeterlikler ve Tebliğ’in ekleri ile ihalede esas alınan sözleşme taslağı, şartname taslağı, etüt raporu ve tasarruf doğrulama raporu formatlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tebliğ 15.04.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir ve Tebliğ’in hükümleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yürütülecektir.

Tebliğ’in kapsamına, Karar’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğde belirleneceği düzenlenen; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyeti kamuya ait ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma planı olmayan bina, tesis, araç ve benzeri taşınır ve taşınmazları ile kamu tarafından yürütülen hizmetlere dair yapılacak enerji performans sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik ihaleler girmektedir. Tebliğ’de ayrıca ihalenin kazanılması sonucu işletilecek prosedürler, enerji performans sözleşmelerinin taraflar arasında akdedilmesine ilişkin uygulamalar, ödemeler ve teminat süreçleri ile ihale sürecindeki yasaklı fiil ve davranışlar da düzenlenmiştir.

Karar’a paralel olarak Tebliğ’de de enerji performans sözleşmesi uygulamak isteyen idarelerin öncelikle, ihale öncesinde tabi oldukları satın alma prosedürüne uygun olarak, Tebliğ ile formatı belirlenen etüt raporlarını hazırlamaları veya hazırlatmaları gerektiği düzenlenmiştir. Etüt raporlarının hazırlanması hususunda idarelerin, etüt-proje sertifikalı personele sahip olmaları durumunda raporları kendilerinin hazırlayabilecekleri veya ilgili alanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine hazırlatabilecekleri belirtilmiştir.

Tebliğ uyarınca, etüt raporlarında uygulanması tavsiye edilen enerji verimliliği önlemleri arasından idare tarafından seçim yapılarak tercih edilen enerji verimliliği önlemlerini kapsayan ihale dokümanları oluşturulacaktır. Dokümanların oluşturulması akabinde, belirlenen enerji verimliliği önlemlerini içeren projenin uygulanmasına yönelik ihale duyurusu yapılacak ve bu duyurunun Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yayımlanması sağlanacaktır.

Tebliğ’in 7. maddesinde doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına ihalelere katılamayacak kişiler sayılmıştır. Yasaklı olmasına rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği ve durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilemeyerek yasaklı biri üzerine ihale yapılması durumunda teminatının gelir kaydedilerek ihalenin iptal edileceği düzenlenmiştir.

Tebliğ’in tam metnine here of the Amended Communiqué here.

error: