İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Sona Erdi

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI SONA ERDİ

17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na (“İş Kanunu”) Geçici Madde 10 eklenmiş; işbu madde kapsamında:

      • İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle, 25. maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği ve
      • İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek kaydıyla işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği ve bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmanın işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği düzenlenmişti.

Geçici Madde 10 kapsamında belirtilen süreler daha sonraki dönemde 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu tarih itibariyle ilgili hükmün süresi dolmuş olup işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması sona erdiğinden, ilgili hüküm artık uygulanmayacaktır.

error: