Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin MKK’ya Bildirilmesi Hakkında

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Bilindiği üzere, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin 489. maddesinde hamiline yazılı pay senetleri pay sahiplerine dağıtılmadan önce ve bu senetlerin devri halinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (“MKK”) bildirim yapılmasını ve MKK’ya bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanların, TTK’dan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamayacağını öngören değişiklikler yapılmış ve ilgili değişiklikler 01 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmişti. Akabinde, 06 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren,  Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (“Communiqué”) ile anonim şirketlerden payları kayden izlenenler dışında kalanlar tarafından ihraç edilen hamiline yazılı pay senetlerinin MKK’ya bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklikler kapsamında son olarak, 29 Mayıs 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile düzenlemeler yapılmış ve anılan düzenlemeler yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik doğrultusunda;

   • Anonim şirketlerin genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylar ile hamiline yazılı paylar bakımından MKK’dan sağlanan pay sahipleri çizelgesine, diğer paylardan senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına göre yönetim kurulu tarafından hazırlanacaktır.
   • Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin genel kurul toplantısına katılabilmeleri için MKK’dan sağlanan pay sahipleri çizelgesinde, anılan pay sahiplerinin isim veya unvanlarının bulunması ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel kurul toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim kuruluna ispatlamaları gerekmektedir.
   • Genel kurul toplantılarında hazır bulunanlar listesi ile birlikte varsa hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesinin de fiziki ve/veya elektronik ortamda hazır bulundurulması gerekmektedir.
   • Tebliğ ile paralel olarak, 31 Aralık 2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar, MKK’ya bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz MKK’ya bildirilmeyen pay sahiplerini de genel kurula katılabilecekler listesine dâhil edecektir. Hamiline yazılı pay senedi sahibi; gerçek kişi ise kimliğini, tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve kimliğini ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilecekler listesini imzalayabilir.

Yönetmelik’e here of the Amended Communiqué here.

error: