E-İhracat Destekleri Hakkinda 5986 Sayılı Karar

25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete’de 5986 karar sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (“Karar”) yayımlanmıştır. Karar ile şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformun yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılamasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır. Karar, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Destek başvuru koşulları ve süreçlerine ilişkin usuller, destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik istenen bilgi, belge ve uygulamaya dair hususlar; desteklenecek giderler ile faaliyetlerin uygulamaya yönelik detay tanımları ve alt kırılımları, Karar’da belirtilen üst limitler dahilinde destek unsurları bazında limitlerin kademelendirilmesi ve kısıtlandırılması, destekten faydalanacak yararlanıcılar/işbirliği kuruluşlarının niteliklerinin belirlenmesi, kademelendirilmesi ile performans değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar genelgeler ile belirlenecektir.

A. Tanımlar

Karar’da bazı kavramların tanımına yer verilmiştir. Bu kapsamda,

  • B2B platformu: İşletmeden işletmeye elektronik ticaret kapsamında sipariş alma imkanı sunan aracı hizmet sağlayıcı şirketi,
  • Dijital pazarlama: Ürünlerin pazarlama ve reklam süreçlerinin arama motoru, internet siteleri, sosyal medya, mobil uygulama gibi kanallar aracılığıyla dijital ortamlardan yürütülmesi ile gerçekleştirilen ve potansiyel müşterilere uzaktan iletişim araçlarıyla ulaşılmasına imkan sağlayan pazarlama yöntemini,
  • Dijital pazaryeri tanıtımları: Pazaryerinde tıklama başına ödeme yapılabilen reklamların kullanılması suretiyle uygulanan pazarlama yöntemleri dahil ürünlerin ve markanın pazaryerlerinde ön plana çıkarılmasına yönelik aracı hizmet sağlayıcı şirket tarafından sunulan dijital pazarlama hizmetlerini,
  • Elektronik ihracat (E-ihracat): Uzaktan iletişim araçlarıyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi ile başka bir ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen ve e-ticaret olarak beyan edilen mesafeli mal satışını,
  • E-İhracat Konsorsiyumu: E-ihracatı uçtan uca yapabilen, doğrudan tüketiciye ulaşan e-ticaret satış modellerine, yeterli insan kaynağı ve bilgi birikimine sahip, yurt dışı depolama dağıtım ve/veya iade yönetim imkanları ile yurt dışı pazaryerleri entegrasyonu olan ve imalatçı şirketlerin üretimlerini e-ihracata yönlendirmek üzere Ticaret Bakanlığı’nca (“Bakanlık”) E-İhracat Konsorsiyumu statüsü verilen şirketleri,
  • E-ticaret paydaşı: Yurt dışı pazaryerlerine giriş şartı olarak sunulan veya ülkenin e-ticaret pazarına girişinde zorunlu olarak hizmet alınması gereken ilgili ülkede faaliyet gösteren firma/kurum/kuruluşları,
  • İşbirliği kuruluşu: Bakanlık tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarını, sektörel çatı kuruluşlarını ve mal/e-ticaret sektörlerindeki diğer kuruluşlar ile E-İhracat Konsorsiyumlarını,
  • Pazaryeri: Elektronik ticaret pazaryerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının mal teminine yönelik alıcı ve satıcıların, elektronik ortamda mal ticaretine yönelik olarak sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan, iş merkezi Türkiye’de bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı şirketleri ve bunların aracılık hizmetlerini sunduğu elektronik ticaret ortamını,
  • Perakende e-ticaret siteleri: Kendi markasına ait e-ticaret sitesi üzerinden perakende mağazacılık satışları gerçekleştiren, toplam satış hasılatının en az üçte ikisi çevrim içi olan ve iş merkezi Türkiye’de bulunan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı şirketleri,
  • Sanal ticaret heyeti: Yararlanıcılar ile yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar arasında elektronik ortamda Bakanlık koordinasyonunda ve işbirliği kuruluşlarınca organize edilen dış ticaret faaliyetini,
  • Sektörel alım heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla yurt dışından şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek yararlanıcılar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen dış ticaret organizasyonunu,
  • Sektörel ticaret heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya e-ticaret, genel perakende sektöründe faaliyette bulunan yararlanıcılar, yurt dışında yerleşik pazaryerleri, şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen dış ticaret organizasyonunu,
  • Sipariş karşılama: E-ihracat kapsamında şirketin yeni bir siparişinin, son varış noktasındaki depo hizmetlerinden varış ülkesindeki müşteriye ulaştırılmasını,
  • Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 124. maddesinde belirtildiği üzere kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler şirketler ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri,
  • Yararlanıcılar: E-ihracata yönelik Karar’ın yararlanıcılara yönelik desteklere ilişkin bölümünde sayılan desteklerden faydalanabilen şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri ve B2B platformlarını,
  • Yurt dışı pazaryeri: Üçten fazla ülkede faaliyet gösteren veya iş merkezinin yerleşik olduğu yabancı ülkede e-ticaret pazar payında en az %15 paya sahip olan pazaryerlerini ifade eder.

B. Karar Kapsamında Yararlanıcılara Yönelik Destekler

a) Pazara giriş rapor desteği: E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 1.500.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

b) Dijital pazaryeri tanıtım desteği: Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri %50 oranında her pazaryeri için 3 (üç) yıl süresince desteklenecektir. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 7.500.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 15.000.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 25.000.000 TL’yi geçemeyecektir.

c) E-ihracat tanıtım desteği: E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerlerinin, dijital pazaryeri tanıtım desteği kapsamında belirtilen tanıtım faaliyetleri hariç, Bakanlık’ça belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve her ülke için 3 (üç) yıl süresince desteklenecektir. Bu destek, B2B platformları için yıllık 4.000.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 15.000.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25.000.000 TL’yi, pazaryerleri için yıllık 30.000.000 TL’yi geçemeyecektir.

d) Sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği: Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazaryerlerinin ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında her bir ülke için en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere desteklenecektir. E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri ise, her bir birim başına %50 oranında, her bir ülke için en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere yıllık 5.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir. Kira gideri desteğinden en fazla 25 (yirmi beş) birim için yararlanılabilecektir. Ancak, sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği altında faydalanılan desteklerden şirketlerin kademelerine göre yıllık 7.500.000 TL’yi, pazaryerleri için yıllık 15.000.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri ve E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 25.000.000 TL’yi geçemeyecektir.

e) Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği: E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri, en fazla 6 (altı) pazaryeri entegrasyonu için %50 oranında ve pazaryeri başına 3 (üç) yıl süresince, bir entegrasyon için en fazla 200.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

f) Çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği: Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri, her ülke için 3 (üç) yıl süresince, %50 oranında olmak üzere E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık en fazla 3.000.000 TL’ye, diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 1.500.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

g) Pazaryeri komisyon gideri desteği: Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 (üç) yıl süresince ve %50 oranında desteklenecektir. Ancak bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 750.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 2.500.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 3.000.000 TL’yi geçemeyecektir.

Karar uyarınca, dijital pazaryeri tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği ile pazaryeri komisyon gideri desteğine ilişkin destek olanının hesaplanmasında Türk ürünlerinin satış oranı ile Marka ve TURQUALITY® destek programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınacaktır.

Karar’da, yararlanıcılara yönelik destekler için üst limitler yer almakta olup ilgili desteklerden şirketler kademelerine göre yıllık en fazla 15.000.000 TL’ye, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yıllık en fazla 45.000.000 TL’ye, B2B platformları yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

C. Karar Kapsamında İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler

a) Sektörel ticaret ve alım heyeti desteği: İşbirliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1.500.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

İşbirliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1.250.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen ve e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve faaliyet başına 1.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

b) E-ihracat tanıtım projesi desteği: İşbirliği kuruluşlarının e-ticaret ve genel perakende ürünlerinin, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen yurt dışı pazaryerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması amacıyla Bakanlık’a sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, aynı anda en fazla 2 (iki) proje için, proje başına en az 1 (bir) en fazla 4 (dört) yıl süresince yıllık 4.000.000 TL’ye kadar %75 oranında desteklenecektir. E-ihracat tanıtım desteğinden işbirliği kuruluşları aynı ülkede en fazla 2 (iki) proje için yararlandırılacaktır.

c) E-ihracatı geliştirme projesi desteği: İşbirliği kuruluşlarının, üyelerinin e-ihracata yönelik olarak ortak hareket etmesine ve hedef ülkelerde pazara giriş koşullarının kolaylaştırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri, yararlanıcılara yönelik destekler içerisinde yer alan dijital pazaryeri tanıtımı, e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, depo kirası, yurt dışı pazaryeri entegrasyonu, çevrim içi mağaza açılması, e-ticaret paydaşlarından alınan hizmetler ve pazaryeri komisyon giderlerini içeren faaliyetlerinden oluşan projelerine ilişkin giderleri %75 oranında, aynı anda en fazla 2 (iki) projesi için ve proje başına 15.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

d) Türkiye E-İhracat Platformu desteği: Bakanlığın koordinasyonunda ve Bakanlık tarafından görevlendirilecek işbirliği kuruluşu tarafından kurulacak olan ve Türkiye’nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınmasına, ithalatçılar ile ihracatçıların buluşmasına, sipariş almalarına ve karşılamalarına, ihracat işlemlerinin dijitalleşmesine ve yeni nesil teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak Türkiye E-İhracat Platformunun kurulumu, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin işbirliği kuruluşunun giderleri %75 oranında ve en fazla 5 (beş) yıl süresince, yıllık en fazla 150.000.000 TL’ye kadar, en fazla 1 (bir) proje için desteklenecektir.

e) E-ihracat destek programları ve proje esaslı desteklerin yürütülmesi: Kararın uygulanması için Türkiye İhracatçılar Meclisinin e-ihracat desteklerine ilişkin yazılım, istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım, danışmanlık ve rapor giderlerinin tamamı yıllık en fazla 30.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

D. Sair Düzenlemeler

a) Karar kapsamında belirtilen destek oranları, Bakanlık’ça e-ihracata yönelik belirlenen hedef ülkeler için 20 (yirmi) puana kadar artırılabilecek olup bu destekler, ilgili ülkeler Bakanlık’ça belirlenen hedef ülkeler listesinde yer aldığı sürece uygulanacaktır.

b) Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği ile çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alman hizmet desteği, Bakanlık’ça belirlenen e-ihracata yönelik hedef ülkelerden pazara giriş şartlarına bağlı olarak Bakanlık’ça belirlenen ülkelere yönelik verilecektir ve bu destekler için hedef ülke ilave puanı uygulanmayacaktır.

c) E-İhracat Konsorsiyumu bünyesindeki şirketler, bünyesinde bulunduğu E-İhracat Konsorsiyumunun satış yaptığı ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerinde dijital pazaryeri tanıtım, sipariş karşılama ve pazaryeri komisyon gideri desteklerine ilişkin olarak destek müracaatında bulunamayacaklardır.

d) Karar kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.

e) Karar kapsamında, yararlanıcılar/işbirliği kuruluşları tarafından yanıltıcı bilgi/belge ibraz edilmesi ya da yanıltıcı beyanda/taahhütte bulunulması ile bu suretle destek ödemesi alınması halinde Karar’da yer alan müeyyideler uygulanacaktır. Aynı harcama kalemi için, yararlanıcılar/işbirliği kuruluşları Karar dışında başka bir mevzuat/program kapsamında destek alamayacaktır.

f) Karar’da Geçici Madde 1 düzenlenmiş olup ilgili hüküm uyarınca Karar kapsamında tanımlanan ve 18/5/2020 tarihli ve 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar kapsamında desteklenen pazaryeri ve perakende e-ticaret siteleri, Karar’ın yayımı tarihinden itibaren Bakanlık’ça belirlenen süre ve usulde bu Karar kapsamındaki desteklere başvurabilecektir.

Saygılarımızla,

ICK Hukuk Bürosu

error: