Covid-19 Salgını Kapsamında Yapılan Yeni Düzenlemeler

7318 SAYILI KANUN İLE COVİD-19 SALGIN HASTALIĞI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ÜLKE GENELİNDE UYGULANAN KISITLAMALAR DİKKATE ALINARAK HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun’a, Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla geçici 3. madde eklenmiştir.

Anılan geçici madde kapsamında;

      • İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ile 31.05.2021 tarihleri dahil olmak üzere bu tarihler arasına isabet eden çekler, söz konusu tarihler arasında ibraz edilemeyecektir. Bu çekler 01.06.2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilecektir.
      • 30.04.2021 ile 31.05.2021 tarihleri dahil olmak üzere bu tarihler arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; söz konusu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracaktır.
      • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30.04.2021 ile 31.05.2021 tarihleri dahil olmak üzere bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacaktır.

Kanun’un tam metnine here of the Amended Communiqué here.

error: