01.04.2021 Tarihli Enerji Mevzuatı Değişiklikleri

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

01.04.2020 tarih ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de;

(i)   Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

(ii)  Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

(iii) Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Değişiklikler yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. Değişiklikler incelendiğinde yetkililerin belirlenmesi aşamasında artık imza sirkülerleri yerine sicil tasdiknamesi ve vekaletnamelerin aslı veya onaylı suretlerinin kullanılmasının kabul edileceği anlaşılmaktadır. İlgili mevzuatta yapılan değişikliklere ilişkin özet bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:

(i)    Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile:

   • 09.2002 tarih ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (“Lisans Yönetmeliği”) “Lisans sahibi tüzel kişilerin diğer yükümlülükleri” başlıklı 31. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik ile lisans sahiplerine, başvuru formunda beyan edilen temsil ve ilzama yetkili kişilerin değişmesi halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (“EPDK”) on gün içerisinde sunulması gereken belgelerden; “yeni belirlenen yetkili kişilerin noterden tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri” yerine “yeni belirlenen yetkili kişileri gösterir sicil tasdiknamesi ve/veya vekaletnamenin aslı veya onaylı suretini” sunma yükümlülüğü getirilmiştir.
   • Lisans Yönetmeliği’nde tüzel kişilerin lisans başvurusunda sunmaları gereken bilgi ve belgelerin listelendiği EK-3’ün 1. ve 2. maddeleri değiştirilmiştir. Değişiklik ile sunulması gereken belgelerden; (i) tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahısların yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı suretleri ve (ii) tüzel kişinin bağlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil kayıt belgesinin aslı veya EPDK onaylı sureti yerine; (i) tüzel kişinin bağlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya EPDK tarafından onaylı suretini, (ii) tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişilere ait vekaletnamenin aslını veya onaylı suretlerini sunma yükümlülüğü getirilmiştir.

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnine here of the Amended Communiqué here.

(ii)   Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile:

   • 11.2017 tarih ve 30252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği’nin (“Yan Hizmetler Yönetmeliği”) “Yan hizmet piyasa katılımcılarının tüzel kişilik kayıt başvurusu” başlıklı 10. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde değişiklik yapılarak elektrik depolama tesisi sahibi ve/veya işletmecisi olan tüzel kişiler ile tüketim tesisi sahibi tüzel kişilerin tüzel kişiliklerine ait bilgileri onaylanmak üzere Yan Hizmet Piyasa Yönetim Sistemi’ne girdikten sonra sunulması gerekecek olan; belgelerde imzası bulunan kişilerin “yetki belgeleri ve imza sirkülerlerinin aslı ya da noter onaylı sureti” yerine bu kişilerin “yetki belgeleri ve sicil tasdiknamesi veya vekâletnamelerini” sunma yükümlülüğü getirilmiştir.
   • Yan Hizmetler Yönetmeliği’nin “Reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşmaları” başlıklı 41. maddesinin 3. fıkrasının (ç) bendinde değişiklik yapılarak üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile TEİAŞ arasında reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin olarak imzalanacak yan hizmet anlaşmalarının asgari olarak içermesi gereken belgelerden; tüzel kişilik adına anlaşmayı imzalamaya yetkili personele ait “imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi” yerine bu kişilere ait “sicil tasdiknamesi veya vekâletname” sunulması yükümlülüğü getirilmiştir.
   • Yan Hizmetler Yönetmeliği’nin “Oturan sistemin toparlanmasına ilişkin yan hizmet anlaşmaları” 49 maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinde değişiklik yapılarak yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler ile TEİAŞ arasında oturan sistemin toparlanmasına ilişkin olarak imzalanacak yan hizmet anlaşmalarında, anlaşma kapsamında bulunan yan hizmet birimine ait yan hizmet birimi ve tüzel kişilik adına anlaşmayı imzalamaya yetkili personele ait sunulması gereken imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi yerine “sicil tasdiknamesi veya vekâletname” sunulması yükümlülüğü getirilmiştir.

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnine here of the Amended Communiqué here.

(iii)  Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 13.05.2017 tarih ve 30065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği’nin “Başvuru esasları” başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde değişiklik yapılarak yarışmaya katılmak isteyen tüzel kişilerin tekliflerini iletecekleri kapalı zarfın içerisinde bulunması gereken belgelerden şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere veya vekâlet verilen kişi/kişilere ait sunulması gereken noter tasdikli imza sirküleri yerine bu kişilere ait “sicil tasdiknamesi veya vekâletname” sunulması yükümlülüğü getirilmiştir.

Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnine here of the Amended Communiqué here.

error: