Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi

14.11.2020 TARİHLİ VE 31304 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN ELEKTRİK PİYASASINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

14.11.2020 tarihli ve 31304 sayılı Resmî Gazete’de Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Yönetmelik ile elektrik üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve çevrenin korunmasına yönelik olarak tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının, lisans sahibi tüzel kişiler tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin takip, ispat ve ifşa edilmesi ile tüketicilere yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin belgelendirilmek suretiyle tedarik edilmesine imkân sağlayan bir yenilenebilir enerji kaynak garanti sisteminin oluşturulması amaçlanmış ve bu sistemin ayrım gözetmeyen, objektif, şeffaf bir şekilde işletilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Yönetmelik uyarınca getirilen düzenlemelere paralel olarak yine 14.11.2020 tarihli ve 31304 sayılı Resmî Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in (“Değişiklik Yönetmeliği”) yayımlanması suretiyle, 01.10.2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’te de değişiklik yapılmıştır. Değişiklik Yönetmeliği yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Yönetmelik ise 01.06.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik’te yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi (“YEK-G Belgesi”), YEK-G sistemi, sistem kullanıcıları ile EPİAŞ ve merkezi takas kuruluşunun yükümlülükleri başta olmak üzere YEK-G Belgesi’nin ihracı ve ticaretine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Tedarikçiler tarafından tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin ve bu elektrik enerjisinin kaynak türünün tüketiciye ispat ve ifşa edilmesi ile YEK-G Belgesi ticaretinin yapılabilmesi amaçlarıyla, YEK-G Belgesi piyasa işletmecisi olan EPİAŞ tarafından ihraç edilmektedir. YEK-G Belgesi’nin ihraç edilmesi, üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından talep edilmesi halinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanslı üretim tesislerinde üretilen belgelendirilebilir üretim miktarı dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Yönetmelik uyarınca, Her 1 MWh belgelendirilebilir üretim miktarı için bir adet YEK-G Belgesi ihraç edilecek olup YEK-G Belgesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin üretim dönemi bitiş tarihinden itibaren 12 ay süreyle geçerli olmaktadır.

Yönetmelik uyarınca, EPİAŞ YEK-G sistemi ile kayıt veri tabanını kurmak, işletmek ve yönetmek ile yükümlüdür. YEK-G sistemine EPİAŞ ile YEK-G sistemi katılım anlaşması imzalamış olan ve Yönetmelik m. 9’da belirtilen kayıt işlemlerini tamamlamış olan üretim lisansı sahibi ve tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler katılabilmektedir. Sistem kullanıcısı olmak isteyen üretim ve tedarik lisansı sahiplerinin EPİAŞ’a kayıt yaptırmaları ve EPİAŞ kayıt veri tabanında hesap açtırmaları zorunlu olup organize YEK-G piyasasında işlem yapmak isteyen tüzel kişilerin ayrıca EPİAŞ ile organize YEK-G piyasası katılım anlaşması imzalamaları gerekmektedir. Birden çok kaynaklı elektrik üretim lisansı sahiplerinin, tesiste kullanılan enerji kaynaklarının tamamının yenilenebilir olması halinde, YEK-G sistemine ve organize YEK-G piyasasına katılabilmesi mümkündür. Yönetmelik uyarınca YEK-G Belgesi ticareti; enerji tedarikinden bağımsız olarak organize YEK-G piyasasında, enerji tedariki ile birlikte veya enerji tedarikinden bağımsız olarak YEK-G ikili anlaşma piyasasında gerçekleştirilebilecektir.

Yönetmelik’te ayrıca uzlaştırma bildirimlerinin yapılma usulü düzenlenmiş olup; uzlaştırma bildirimlerine yapılacak itirazlara ilişkin usuller, faturalama işlemleri ve ödemelere ilişkin hususlar, YEK-G sisteminin ve kayıt veri tabanının kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi, organize YEK-G piyasasının işletimine ve tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin ifşa ve ispat yükümlülüğüne ilişkin hususların Enerji Piyasası Düzenleme Kurul’u tarafından onaylanarak yürürlüğe giren YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletimi Usul ve Esasları ile belirleneceği düzenlenmiştir.

Kurulan sistem ile tedarikçiler YEK-G Belgesi’ni nihai tüketicilere kendi iletişim kanalları veya faturalar üzerinden ifşa ederek, sunduğu elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini kanıtlayabilecektir. Bu kapsamda Yönetmelik uyarınca tüketiciler ile yapılan sözleşmelerde tedarikçiler, tüketiciler lehine gerçekleştirecekleri YEK-G Belgesi itfa işlemine ilişkin hususları, tüketici ile gerçekleştirecekleri sözleşmelerde belirtmekle yükümlüdür.

Yönetmelik’in tam metnine buradan, Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ise buradan ulaşabilirsiniz.

error: