Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde Ödemeler ve Tahsilata İlişkin Değişiklik

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ’NDE ÖDEMELER VE TAHSİLATA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK

21 Nisan 2020 Tarihli ve 31106 Sayılı Resmî Gazete’de Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) yayımlanarak 14.04.2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmıştır ve ilgili değişiklikler yayımı itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğe Geçici 38. madde eklenerek Yönetmeliğin “Ödemeler ve tahsilat” başlıklı 132/Ç maddesinin dokuzuncu fıkrasında düzenlenen Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (“EPİAŞ”) tarafından piyasa katılımcılarına yapılacak ödemeler için takip edilen usulde değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca; 21.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süre ile Yönetmeliğin 132/Ç maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında EPİAŞ tarafından alacaklı piyasa katılımcılarına yapılacak ödemelerin, fatura tebliğ tarihi ve sırası dikkate alınmaksızın, ilgili fatura dönemi için piyasa katılımcılarından tahsil edilen tüm tutarların net alacak tutarlarına oranına göre gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bu ödemelerin yapılmasını müteakip bir sonraki ön uzlaştırma bildirimi yayımlanana kadar yeni bir tahsilat yapılırsa bunlar da birinci cümledeki usule göre alacaklı piyasa katılımcılarına dağıtılacaktır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu bu uygulamanın süresini altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Sonuç

EPİAŞ’ın ilgili fatura döneminde piyasa katılımcılarından tahsil edemediği alacak tutarları olması halinde, EPİAŞ’ın yapacağı ödemeler bakımından fatura tebliğ tarihi ve sırası dikkate alınması sebebiyle bazı piyasa katılımcılarına ödeme yapılamama riski bulunmakta idi. Ancak yeni düzenlemeyle, EPİAŞ tarafından alacaklı piyasa katılımcılarına yapılacak ödemelerin, EPİAŞ’ın yaptığı tahsilatın piyasa katılımcılarının net alacak tutarlarına oranına göre yapılacağı belirtilerek bütün piyasa katılımcılarına ödeme yapılması amaçlanmıştır.

İlgili değişikliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

error: