COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

COVID-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

COVID-19 salgını sebebiyle kamu ihale sözleşmesi tarafı olan yüklenicilerin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin imkânsız olması halinde idareye yapılacak başvurular 1 Nisan 2020 tarihli COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi konulu 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge”) ile düzenlenerek 2 Nisan 2020 tarihli 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Genelge uyarınca;

04.01.2020 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır.

İdarelerce bu başvurular; 05.01.2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10. maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecek ve karar alınmadan önce idarelerce Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değerlendirilmesi alınacaktır.

İdarece yapılan değerlendirme sonucunda; ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir.

Sonuç

Kamu ihale sözleşmesine taraf olan yüklenicilerin yukarıda açıklandığı şekilde taahhüt ettikleri işin yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi halinde idareye süre uzatımı veya sözleşmenin feshi kararı verilmek üzere başvurmaları bu dönemde ortaya çıkacak riskleri bertaraf etmek açısından faydalı olacaktır.

Genelge’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

error: