Çalışma Alanlarımız

Müvekkillerimizin hedeflerini gerçekleştirebilmek için kilit noktanın sorunları doğru anlayarak sınıflandırmak olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle hukukun birçok alanında deneyimli kadromuzla en doğru çözüme ulaşmayı hedefliyoruz.

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim

ICK Hukuk Bürosu, Türk Ticaret Kanunu kapsamında öncelikle şirketler hukuku alanında şirketlere her türlü hukuki danışmanlığı vermekte ve özellikle kurumsal hafızanın oluşturulabilmesi amacıyla şirketlerin her türlü günlük işlemleri, yetki devrinin düzenlendiği iç yönergenin hazırlanması, her türlü yönetim kurulu kararının hazırlanması, genel kurul işlemlerinin yürütülmesi, hukuki defterlerin tutulması ve şirket kuruluş ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi, yerli ve yabancı şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu ve şube kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi dahil şirketler hukukunun gerektirdiği her türlü işlem ile ilgili hukuki hizmetleri vermektedir.

İlaveten şirketlerde kurumsal yerindelik ve uyumun sağlanabilmesi amacı ile şirketler hukuku alanındaki her türlü mevzuat değişikliği takip edilmekte ve bu konularda danışmanlık verdiğimiz şirketlere bilgi notları hazırlanmaktadır. Aynı zamanda müvekkillerimize danışmanlık kapsamında ihtiyaçlarına göre şirketler hukuku, Türk Ticaret Kanunu ile değişen hükümler ve kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili özel eğitimler hazırlanmakta ve verilmektedir.

Birleşme ve Devralmalar

ICK Hukuk Bürosu, birleşme ve devralmalar alanında deneyimli avukatlarıyla büyük ve küçük ölçekli şirketlere, yatırım fonlarına, yeni kurulan şirketlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Birleşme ve devralma hizmetleri dâhilinde müvekkillerimize hisse ve malvarlığı satışı sürecinde hukuki destek sağlanmakta ve bu kapsamda hukuki inceleme, satış sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi konularında ve imza, kapanış ve kapanış sonrası döneme ilişkin danışmanlık verilmektedir.

Birleşme ve devralma hizmetlerimiz; grup içi veya grup dışı, halka kapalı veya halka açık şirketlerde yeniden yapılandırma, birleşme ve kısmi ve tam bölünme işlemlerinin ilgili resmi merciler önünde yürütülmesi, takibi, bu süreçte her türlü gerekli belge ve sözleşmenin hazırlanması hizmetlerini kapsamaktadır.

Aynı zamanda birleşme ve devralma işlemi sonucunda kurulacak yeni ortaklık yapısının oluşturulması, ortaklık ilişkilerinin, çıkış haklarının düzenlenmesine ilişkin müvekkillere ilgili sözleşme ve belgelerin hazırlanmasında hukuki destek verilmektedir.

Sözleşmeler Hukuku

ICK Hukuk Bürosu, kurumsal ve bireysel müvekkillerin ticari veya ticari olmayan her türlü sözleşmelerinin hazırlanmasında, incelenmesinde ve imzalanmasında uzman desteği sağlamaktadır.

Konusunda uzmanlaşmış avukatlarımız, sözleşmelerin hazırlanma sürecinde dikkat edilmesi gereken cezai şart, fesih ve tazminat hükümleri gibi hususlar ve muhtemel uyuşmazlık konularını gözeterek çalışmakta ve ticari işlemlerin aksatılmamasına özen göstermek suretiyle çözüm odaklı danışmanlık vermektedir.

Enerji Hukuku

ICK Hukuk Bürosu, petrol, doğalgaz, hidroelektrik, güneş enerjisi dâhil olmak üzere konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitli türlerinde üretim, ticaret, aracılık faaliyetleri gösteren lider şirketlere enerji hukuku alanında danışmanlık vermektedir.

Disiplinler arası bilgi ve deneyimi bir araya getiren ekibimiz enerji alanında faaliyet gösteren firmalara sektör uygulamalarını, problemlerini göz önünde bulundurarak çok yönlü ve üst düzeyde danışmanlık hizmeti sağlamakta ve eşsiz tecrübesi ile düzenleyici kurumlar nezdinde müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmektedir.

Enerji hukuku kapsamında sektör deneyimine sahip avukat ve danışmanlarımızdan oluşan enerji ekibimizle yerel enerji mevzuatı, sözleşmeler, enerji projelerinin finansmanı, alım ve satımı, enerji piyasası lisans işlemleri, kamulaştırma, yatırım uyuşmazlıklarının çözümü, enerji sektörüne özel kurumsal hukuk danışmanlığı vermekteyiz.

Sermaye Piyasası Hukuku

ICK Hukuk Bürosu, payları borsada işlem gören müvekkillerine halka açık şirket birleşme ve bölünmeleri, birincil ve ikincil halka arz işlemlerinin yürütülmesi, özel durumların kamuya açıklanması, önemli nitelikte işlemler, ortaklıktan çıkarma ve satma işlemleri, kayıtlı sermaye sistemi ve kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili danışmanlık verilmesi dâhil sermaye piyasaları hukukunu ilgilendiren her türlü işlem hakkında hukuki destek vermektedir.

İlaveten kurumsal yönetim ilkeleri alanındaki her türlü mevzuat değişikliği, OECD kurumsal yönetim ilkeleri takip edilmekte ve bu konularda danışmanlık verdiğimiz şirketlere bilgi notları hazırlanmaktadır. Aynı zamanda müvekkillerimize danışmanlık kapsamında ihtiyaçlarına göre kurumsal yönetim ilkeleri, önemli nitelikte işlemler, halka açık şirket birleşme ve bölünmeleri ile ilgili özel eğitimler hazırlanmakta ve verilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

ICK Hukuk Bürosu, her geçen gün büyümekte olan gayrimenkul sektörünün yerli ve yabancı yatırımcılarına ve tüm oyuncularına gayrimenkul projelerinin her alanında ve safhasında, kentsel dönüşüm süreçlerinde, sözleşmelerin hazırlanmasında ve müzakerelerde hizmet vermektedir.

ICK Hukuk Bürosunun gayrimenkul hukuku kapsamında başlıca sunduğu hizmetler arasında imar sorunlarının çözümlenmesi, kamulaştırma işlemleri ve uyuşmazlıklarının çözümü, kat karşılığı dahil tüm inşaat sözleşmeleri, gayrimenkul finansmanlarında banka veya kredi kuruluşlarıyla yürütülen süreçler, gayrimenkul üzerinde kurulan ipotek, intifa ve üst hakkı gibi her türlü ayni hak tesisi veya kaldırılması, işyeri veya konut kiralamalarında detaylı kira sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, tapu, kadastro ve belediyeler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması ve ruhsatların düzenlenmesi dahil her türlü işlemlerin takip edilmesi bulunmaktadır.

Bahsi geçen hizmetler; konut, işyeri, arsa, otel, alışveriş merkezi, fabrika, enerji santrali, 2B arazisi, organize sanayi ve serbest bölgelerde yer alanlar dahil her türlü gayrimenkul ile ilgili olarak sunulmaktadır.

Uyuşmazlık Çözümü

ICK Hukuk Bürosu, bireysel ve kurumsal müvekkillerini mahkeme veya mahkeme dışı uyuşmazlık çözümü süreçlerinde güçlü bir şekilde temsil etmektedir. Ekibimiz girift ve uzmanlık gerektiren konularda müvekkillerine çözüm odaklı bir şekilde hizmet sunmaktadır.

Uyuşmazlık çözümü alanında ekibimiz özellikle ticaret hukuku, sağlık hukuku ve kamulaştırma alanlarında derin bir tecrübeye sahiptir. İlaveten, yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının Türkiye Cumhuriyeti’nde tanıma ve tenfizi konularında hukuki destek verilmektedir.

 

İş Hukuku

ICK Hukuk Bürosu, hem işveren hem işçi tarafını temsilen müvekkillerine iş hukuku kapsamında her konuda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İhtiyaçlara uygun, gizlilik ve rekabet etmeme hükümlerinin detaylandırıldığı iş sözleşmelerinin kurulması ve feshedilmesi, şirket birleşmeleri, ticari işletme devri aşamalarında çalışan devirleri ile ilgili süreçlerin yürütülmesi, işe iade ve toplu iş davalarının takibi dahil her türlü hukuki desteğin sunulması başlıca sunulan hizmetlerdir.

ICK Hukuk Bürosu, mevzuat değişikliklerini, yargı kararlarını, doktrin görüşlerini ve genel uygulamaları yakından takip ederek, müvekkillerini güncel gelişmelerden haberdar etmekte ve gerekli aksiyonların alınması üzere görüşler sunarak tüm desteği sağlamaktadır.

Proje Finansmanı

ICK Hukuk Bürosu, gayrimenkul ve enerji yatırımları dahil her türlü yatırım projesi için finansman sağlanmasına yönelik işlemlere hukuki destek sunmaktadır.

Müvekkillerimize proje finansmanı kapsamında, kredi dokümantasyonunun hazırlanması, finansmanın teminatını oluşturacak rehin, ipotek, ticari işletme rehni dahil her türlü teminat dokümanının hazırlanması, bunların müzakeresi ve tüm ön görüşmelerin gerçekleştirilmesi ve sözleşme ve teminatların imza süreçlerinin ve teminatların kurulması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi dahil her türlü hukuki hizmeti vermekte ve aynı zamanda Türk hukuku kapsamında kredinin teminatını oluşturan işlemlerin takibini yapmakta ve bu konuda danışmanlık vermektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku

ICK Hukuk Bürosu, marka, patent ve endüstriyel tasarım gibi hakların tescilinde, kullanılmasında, devredilmesinde veya bu haklara ilişkin ihlaller olması halinde uyuşmazlıkların çözümünde her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

İlaveten, marka, patent veya ticari sır gibi fikri ve sınai hakların devri veya korunması hususlarında uzman desteği sağlamakta ve bunlara ilişkin politikalar yaratılmasında destek olmaktadır.

error: