30.06.2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete ile Kısa Çalışma Ödeneği, İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Kapsamında Uzatılan Süreler

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASININ UZATILMASINA İLİŞKİN 30.06.2020 TARİHLİ VE 31171 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANI KARARLARI

30.06.2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de 29.06.2020 tarihinde verilen; yeni koronavirüs (“Covid-19”) kapsamında kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin 2706 sayılı (“2706 Sayılı Karar”) ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İK”) geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin uzatılmasına ilişkin 2707 sayılı (“2707 Sayılı Karar”) Cumhurbaşkanlığı kararları yayımlanmıştır.

2706 Sayılı Karar ile, Covid-19 kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 2706 Sayılı Karar’ın yayım tarihi olan 30.06.2020 öncesinde kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden itibaren; kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere 1 ay uzatılmıştır. Söz konusu uygulama 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleşecektir.

2706 Sayılı Karar’da, söz konusu ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneğinden düşülmeyeceği de belirtilmiştir.

2707 Sayılı Karar ile İK’nın her türlü iş ve hizmet sözleşmesinin İK’nın 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süre ile feshedilemeyeceğine ilişkin geçici 10. maddesinin 1. fıkrasında ve yine aynı tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceğine dair 2. fıkrasında belirtilen süreler 1 ay uzatılmıştır.

2706 Sayılı Karar’ın tam metnine buradan, 2707 Sayılı Karar’ın tam metnine ise buradan ulaşabilirsiniz.

error: