14.05.2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmî Gazete ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ’NDE 14.05.2020 TARİHLİ VE 31127 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN DEĞİŞİKLİKLER VE EKLENEN MADDELER 

14.05.2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmî Gazete’de Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) yayımlanarak 02.11.2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmıştır. İlgili değişiklikler yayımı itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile;

     1. Yönetmelik’in “Önlisans başvurularının değerlendirilmesi” başlıklı 15. maddesinin YEKA için yapılan önlisans başvurularının usulüne ilişkin 6. fıkrasının b bendi değiştirilerek başvuru sahibine ek olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan da değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belgenin ayrıca istenebileceği ve/veya başvuru sahibi tüzel kişiyi temsile yetkili şahısların doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabileceği düzenlenmiştir.
     2. Yönetmelik’in “Önlisansın tadil edilmesi” başlıklı 18. maddesinin ilgili ana hizmet biriminin sonuçlandıracağı tadil taleplerine ilişkin 9. fıkrasında yer alan “10 MWm’ı geçmemek kaydıyla, kurulu gücün toplamda yüzde onuna kadar değiştirilmesi kapsamında yapılacak değişikliklere” hükmünü haiz d bendinde belirtilen “10 MWm” ibaresi “10 MW” olarak değiştirilmiştir.
     3. Yönetmelik’in “Lisans tadil başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması” başlıklı 24. maddesinin ana hizmet birimi tarafından sonuçlandırılacak tadil taleplerine ilişkin 11. fıkrasında yer alan “10 MWm’ı geçmemek kaydıyla, kurulu gücün toplamda yüzde onuna kadar değiştirilmesi kapsamında yapılacak değişiklikler. Bu bent kapsamında yapılacak tadiller için, bu Yönetmeliğin sermaye ve teminat yükümlülüklerine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında yapılan tadil işlemlerine üçüncü kişiler tarafından itiraz edilmesi halinde söz konusu itiraz ve itiraza konu tadil işlemi Kurul tarafından sonuçlandırılır.” hükmünü haiz e bendindeki “10 MWm” ibaresi “10 MW” olarak değiştirilmiştir.
     4. Yönetmelik’in “Lisans bedelleri” başlıklı 43. maddesine 16. fıkra eklenerek Yönetmelik’in pay devirlerine ilişkin 57. maddesinin 2. fıkrası kapsamında, onay alınması gerektiği halde onay alınmadan gerçekleştirilen ya da onay verilen veya onaya tabi olmayan ortaklık yapısı değişiklikleri kapsamında yapılması gereken lisans tadil başvurularının; onay alınması gerektiği halde onay alınmadan gerçekleştirilen ortaklık yapısı değişiklikleri için değişikliğin gerçekleştiği takvim yılı içinde, diğerleri için ilgili hükümde belirlenen sürelerin bittiği takvim yılı içinde başvuru yapılması halinde tadil bedelinin üç kat, sonraki her bir takvim yılı için ilave bir kat olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.
     5. Yönetmelik’in “Lisans bedelleri” başlıklı 43. maddesine 17. fıkra eklenerek Yönetmelik’in birleşme ve bölünmeye ilişkin 59. maddesinin 10. fıkrası kapsamında ilgili tüzel kişinin kendisine tanınan süre içerisinde birleşme veya bölünme işlemini tamamlaması ancak yükümlülüklerini süresi içinde tamamlamaması halinde lisans alma bedelinin bir katı artırılarak uygulanacağı düzenlenmiştir.
     6. Yönetmelik’in “Dolaylı pay sahipliği” başlıklı 51. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Lisans sahibi veya lisans başvurusunda bulunmuş bir tüzel kişiyi kontrol eden gerçek veya tüzel kişilerden her birinin, o tüzel kişilikte yüzde yüz oranında dolaylı paya sahip olduğu kabul edilir.” hükmünü haiz c bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
     7. Yönetmelik’in “Birleşme ve bölünme” başlıklı 59. maddesinin 10. fıkrası değiştirilerek birleşme veya bölünmeye onay verilmesi kararında herhangi bir yükümlülüğe yer verilmesi halinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesi için süre tayin edileceği; süresi içerisinde yükümlülükleri yerine getirerek lisans alma bedelini ödeyip Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvuru yapan tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verileceği; yükümlülüklerin mücbir sebep halleri dışında öngörülen süre içerisinde yerine getirilememesi halinde onay işleminin süre sonunda kendiliğinden hükümsüz hale geleceği düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

error: